Poplatky

Poplatky uhrádzajte nasledovne:

BANKOVÉ SPOJENIE

Názov účtu: Klub chovateľov plemena belgický ovčiak,

Tatra banka

Číslo účtu: 2661704071/1100

IBAN: SK11 1100 0000 0026 6170 4071

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Správa pre príjemcu: Meno + za čo je platba (členské 2012, bonitácia, a pod.)

Táto správa pre príjemcu je obzvlášť dôležitá na identifikovanie platcu. V prípade neudania mena a čo sa platí ( členské na 2012, bonitácia,...), poplatok prepadá v prospech klubu bez zaevidovania platby členovi, ktorý platbu vykonal.

POŠTOU: V prípade záujmu o platbu prostredníctvom pošty, je možné vykonať platbu pomocou poštovej poukážky na adresu: Ivana Pelegrínová, Dolná Mičiná 90, 974 01 Banská Bystrica.

Nikdy neplaťte poplatky z pošty na účet klubu, nakoľko nie je možná včasná identifikácia platcu!!!

Poplatky schválené MVČS, platné od 1.1.2018