POZOR!!!

V najbližích dňoch bude táto webová stránka nefunkčná!

Tlačivá a dokumenty sú k dispozícii na novej stránke TU


Vzhľadom k tomu, že je webová stránka v rekonštrukcii si propozície na Klubovú výstavu SKBO 08.06.2024 a manuál k bonitácii 2024 môžte stiahnúť na tomto odkaze

Aktualizovaný KALENDÁR AKCIÍ

Na podstránkach VÝBOR a KONTAKT
boli aktualizované kontakty na nových členov výboru

Info z ÚKK - inseminácie

Vážení priatelia,

  

stúpa počet žiadostí o možnosť inseminácie sučky, ktorá sa ešte prirodzeným spôsobom nerozmnožovala, ako aj inseminácie psom, ktorý je na tom rovnako.

Musíme konštatovať, že žiadosti v niektorých prípadoch majú uvedené zbytočne veľa informácií, alebo naopak,  dôležité údaje postrádajú.

Z dôvodu pomoci chovateľom, ale aj  chovateľským klubom, ako aj z dôvodu urýchlenia vybavovania príslušnej agendy, boli Prezídiom ÚKK 12. 3. 2024 schválené tlačivá, ktoré je potrebné v príslušných prípadoch používať.

Nájdete ich na webovej stránke ÚKK, v sekcii tlačivá https://www.unkk.sk/phpmenu.php?s=16

Aktualizovaný program členskej schôdze SKBO 09.03.2024

Malý Lapáš – Ranč Nový dvor – Z Polytanu SK

začiatok schôdze o 10.00 h

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Prijatie predbežných členov za riadnych členov SKBO

4. Voľba členov kontrolnej a revíznej komisie

5. Správy výboru za r. 2023 - predseda, poradca chovu, výcvikár, ekonóm

6. Informácie o FMBB

7. Kalendár akcií na r. 2024

8. Postupový kľúč na FMBB – IGP, Mondioring, Obedience, Agility, Canicross, Bikejoring, Výstava – doplnenie postupového kľúča prípadne zmena

9. Diskusia

10. Záver

K programu boli doručené nasledujúce pripomienky na zaradenie do programu:

- p. Košičan – postupový kľúč na FMBB - Obedience

- p. Gajdošová - postupový kľúč na FMBB – Agility

- p. Mihal – postupový kľúč - Bikejoring a Canicross

- p. Ondrka – návrh doplnenie postupového kľúča IGP „účasť jedného kvalifikačného preteku a majstrovstiev Slovenska, súčet bodov pri splnení limitu. Traja postupujú.“

- p. Ondrka návrh na zmenu – „Do chovu platnosť skúšky aj SVV 1 bez absolvovania skúšky BH.“

Školenia na zapisovateľov a vedúcich kruhov na výstavách ÚKK/ZŠK.

Vážení priatelia,

na základe veľkého záujmu o školenie pridávame nový termín školenia na zapisovateľov a vedúcich kruhov na výstavách organizovaných ÚKK/ZŠK. 

Pozor, školenie je vhodné aj pre záujemcov o vedúcich kruhov, keďže súčasťou školenia je aj časť o výstavnom poriadku. Váš záujem vzdelávať sa a posúvať výstavy na Slovensku vpred nás nesmierne teší.

Viac informácií o školení:

16. 3. 2024 (sobota) v Banskej Bystrici v hoteli DIXON a bude prebiehať od 10:00 – 18:00 hod. Po úspešnom absolvovaní záverečného testu každý účastník získa certifikát.

Prosím, berte časové rozmedzie ako informatívne. Presný harmonogram pošleme čo najskôr. 

Prosíme o záväzné potvrdenie Vašej účasti na školení 16. 3. 2024 a to najneskôr do 17. 2. 2024 vyplnením formulára. Kapacita jedného školenia je 40 ľudí.

LINK na formulár: https://forms.gle/N2SrZp39DfPum4Vp7

OZNAM (najmä) pre nových záujemcov o vlastnú CHS

Prezídium SKJ na svojom zasadnutí dňa 19.12.2023 schválilo zmeny v spôsobe registrovania chráneného názvu chovu psov s platnosťou dňom 1.2.2024.

Zmeny sa týkajú hlavne vybavovania žiadostí o Chránený názov registrovaného chovu psov.

Dňom 1.2.2024 sa žiadosti zasielajú priamo na SKJ bez vyjadrenie členskej organizácie. K žiadosti je potrebné iba odporučenie chovateľského klubu, ktorý je poverený riadením chovu plemena, ktoré chce žiadateľ chovať.

Príslušná smernica aj s tlačivom žiadosti je zverejnená na web stránke SKJ v sekcii DOKUMENTY SKJ / TLAČIVÁ:

https://skj.sk/sk/skj-sekretariat/tlaciva/

Kalendár akcií SKBO 2024

09.03.2024 Členská schôdza SKBO Malý Lapáš

19.04. - 21.04.2024 CACIT Vranov 2024 (1. Kvalifikačné preteky na FMBB 2025) Vranov nad Topľou

23.04. - 28.04.2024 FMBB 2024 Taliansko - Bovolone

31.08. - 01.09.2024 M SR - SVV3 SKBO & pohár SKBO podľa SVV1 Zbehy

08.06.2024 Klubová výstava - Memoriál Nory Takáčovej Smolinské

09.06.2024 Jarná bonitácia SKBO Smolinské

28.09.2024 Špeciálna výstava SKBO Čaňa - Košice

29.09.2024 Jesenná bonitácia SKBO Čaňa - Košice

11.10. - 13.10.2024 M SR - IGP SKBO (2. Kvalifikačné preteky na FMBB 2025) Malý Lapáš

Program členskej schôdze SKBO 09.03.2024

Malý Lapáš – Ranč Nový dvor – Z Polytanu SK

začiatok schôdze o 10.00 h

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Prijatie predbežných členov za riadnych členov SKBO

4. Voľba členov kontrolnej a revíznej komisie

5. Správy výboru za r. 2023 - predseda, poradca chovu, výcvikár, ekonóm

6. Informácie o FMBB

7. Kalendár akcií na r. 2024

8. Postupový kľúč na FMBB – IGP, Mondioring, Obedience, Agility, Canicross,

Bikejoring, Výstava – doplnenie postupového kľúča prípadne zmena

9. Diskusia

10. Záver

Návrhy na doplnenie programu členskej schôdze ako aj návrhy na doplnenie prípadne zmenu postupového kľúča na FMBB (pre športy pre ktoré nie je aktuálne vypracovaný postupový kľúč je potrebné zaslať celé znenie v písomnej podobe) zasielajte mailom do 01.03.2024 na adresu info.skbo@gmail.com

Stanovy SKBO

Čl. 5 ods. - 11 – Riadne členstvo

11. Riadne členstvo

a) Nárok na vznik riadneho členstva v SKBO nevzniká predbežnému členovi po uplynutí dvojročného obdobia predbežného členstva automaticky. Po uplynutí dvoch rokov predbežného členstva v SKBO je predbežný člen oprávnený písomne požiadať SKBO o prijatie za riadneho člena, ak spĺňa nasledovné podmienky:

- počas obdobia predbežného členstva, a to v každom roku trvania predbežného členstva sa aktívne zúčastnil (chovateľská, výstavná, športová, organizačná účasť) aspoň na jednom podujatí organizovanom SKBO,

- počas obdobia predbežného členstva dodržiaval Stanovy SKBO a všetky ostatné vnútorné predpisy SKBO, predpisy Únie kynologických klubov, Slovenskej kynologickej jednoty, Svetovej federácie belgických ovčiakov a FCI,

- v deň podania žiadosti je plnoletý, ak ide o predbežného člena, ktorý je fyzickou osobou

- žiadosť spolu s odôvodnením zašle písomne alebo mailom na adresu SKBO

Členský poplatok 2024


Nový člen 35 (+ vypísanú prihlášku spolu s GDPR zaslať na info.skbo@gmail.com)
Člen 25; Mládež do 18r. 15

Úhradu vykonať na účet Slovenský klub belgických ovčiakov:
SK11 1100 0000 0026 6170 4071

Pri platbe do poznámky, prosím, uvádzať:
Priezvisko, za koho sa členské uhrádza + členské 2024 (napr. Kučmová, členské 2024)

Členský poplatok treba zaplatiť do 31.01.2024 !!!

Oneskorená platba má za následok stratu členstva!  Následne je potrebné opätovne sa prihlásiť do klubu - za predbežného člena teda zaslať prihlášku a prehlásenie o používaní osobných údajov a zaplatiť členské + zápisné vo výške 35€.

O riadne členstvo možno požiadať po 2 rokoch predbežného členstva, t. j. po 2 rokoch platenia členského v riadnom termíne do 31.01.

Výsledky bonitácie 19.11.2023 Hurbanovo TU

!!! Zmena termínu 2.bonitácie !!!


Nový termín: 19.11.2023 Hurbanovo


Rozhodca pre exteriér nám z rodinných dôvodov odriekol bonitáciu. Bohužiaľ sa nám na tento termín nepodarilo zohnať iného rozhodcu pre exteriér a tak sme museli termín posunúť. Vzniknutá situácia nás mrzí, prihlášky na bonitáciu sú platné, každý z bonitujúcich obdrží info aj mailom.


Ďakujeme za pochopenie.

Výbor SKBO

Špeciálna výstava SKBO bez CAC 05.11.2023 v Beckove

2. JESENNÁ BONITÁCIA

Z dôvodu veľkého množstva záujemcov o bonitáciu v jesennom termíne, ktorých nebolo možné prihlásiť na jeden termín, sa výbor SKBO rozhodol usporiadať aj druhú jesennú bonitáciu. 

Termín: 19.11.2023 od 08.00h (ZMENA TERMÍNU z pôvodného 11.11.)

Miesto: KK Hurbanovo 

Prihlasovanie na bonitáciu: od 02.10.2023 

Uzávierka prihlášok: 15.10.2023 

Maximálny počet prihlásených psov: 30 

Bližšie info a propozície na stránke klubu TU

2. JESENNÁ BONITÁCIA

Vzhľadom na veľký záujem o možnosť zúčastniť sa jesennej bonitácie, výbor SKBO rozhodol, že sa uskutoční druhý termín jesennej bonitácie. Prihlasovať sa na druhý termín jesennej bonitácie bude možné od 2.10.2023. Jesenná klubová výstava sa opakovať NEBUDE a teda je potrebné aby sa psi, ktorí nemajú absolvovanú klubovú výstavu tejto výstavy zúčastnili! Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sa termín uzávierky KV posúva na 17.9.2023 do polnoci. Termín a miesto konania 2. jesennej bonitacie zverejníme včas po dohodne s rozhodcom pre exteriér!! Maximálny počet zvierat 2. termínu jesennej bonitacie je 30. Zvieratá, ktoré nebudú zbonitované v riadnom termíne jesennej bonitacie majú možnosť opakovať ju až v jarnom termíne 2024. 2. termín bonitácie je len pre tých, na ktorých sa vzhľadom na kapacitné možnosti nedostalo v riadnom termíne 01.10.2023. 

Výbor klubu začal ihneď po zistení, že sa na všetkých nedostane v riadnom termíne jesennej bonitácie, hľadať najvhodnejšie riešenie pre všetkých. Veľmi nás mrzí postoj niektorých členov, ktorí začali klub obviňovať z nečinnosti. Upozorňujeme členov, aby si prečítali Disciplinárny poriadok SKBO a aby sa vyvarovali konaniu proti tomuto poriadku!!

Jesenná bonitácia SKBO – 01.10.2023 Veľké Kršteňany
Viac info TU

!!! Oznam !!!
Dnešným dňom 13.09.2023 o 20 hod. sa ukončuje prihlasovanie na jesennú bonitaciu, ktorá sa koná 01.10.2023 vo Veľkých Kršteňanoch, z dôvodu vysokého počtu prihlásených. Po konzultácii s rozhodcom pre exteriér p.MVDr. Ridarčíkovou bolo rozhodnuté, že v súčasnosti počet prihlásených psov je maximálny, ktorý je možné v daný deň posúdiť.
Výbor klubu SKBO

Oficiálny tréning obrán na bonitáciu bude v piatok 22.9.2023 na futbalovom ihrisku vo Velkých Kršteňanoch o 17:00.  Nahlasovanie telefonicky!!! Možnosť individuálnych tréningov mimo oficiálneho termínu po telefonickej dohode.  LUCIA KOLENČÍKOVÁ 0915 730 915 

Klubová výstava SKBO – 20.05.2023 Smolinské
ONLINE KATALÓG

Členský poplatok 2023 


Nový člen 30€ (+ vypísanú prihlášku spolu s GDPR zaslať na info.skbo@gmail.com)
Člen 20€; Mládež do 18r. 10€

Úhradu vykonať na účet Slovenský klub belgických ovčiakov:
SK11 1100 0000 0026 6170 4071

Pri platbe do poznámky, prosím, uvádzať:
Priezvisko, za koho sa členské uhrádza + členské 2023 (napr. Kučmová, členské 2023)

Členský poplatok treba zaplatiť do 31.01.2023 !!!

Oneskorená platba má za následok stratu riadneho členstva a člen sa automaticky stáva predbežným členom.

O riadne členstvo možno požiadať po 2 rokoch predbežného členstva, t. j. po 2 rokoch platenia členského v riadnom termíne do 31.01.

Oznam poradcu chovu

Z dôvodu pracovnej vyťaženosti, žiadam členov i nečlenov SKBO, aby ma v prípade potreby kontaktovali výlučne prostredníctvom emailu chovbosk@gmail.com, ktorý je uvedený aj na našej web stránke. Na SMS, messenger a podobné nebudem reagovať. Za pochopenie ďakujem. 

Michaela Mitanová

poradca chovu SKBO